Освітні рівні:

 • Магістр
 • Кваліфікація: магістр з телекомунікації та радіотехніки
 • Термін навчання – 1,5 роки
 • Форма навчання: денна, заочна

 

Підготовка фахівців зі спеціальністі «Телекомунікації та радіотехніка» супроводжується вивченням

фундаментальних дисциплін, а саме вищої математики, фізики, програмування, інформаційних і комп’ютерних систем та технологій, природничих та соціально-економічних дисциплін, а також набуттям вмінь з проектування і розробки радіотехнічних та телекомунікаційних систем, навичок роботи з сучасним обладнанням (Arduino, Rasberry Pi, «Розумний будинок», IP-телефонія тощо);

 Освітня програма «Радіотехніка та робототехнічні системи», у якій поєднано фундаментальні знання в області радіотехніки, програмної та комп’ютерної інженерії з сучасними методами прийняття рішень. Також  особлива увага приділяється науковим основам робототехнічних систем, їх аналізу методами комп’ютерного моделювання, проектуванню і створенню програмних продуктів для інтелектуальних роботехнічних систем.

В освітній програмі «Телекомунікації», окрім базових напрямків підготовки радіоінженерів, приділяється велика увага розробці цифрових систем зв’язку та освоєнню сучасних систем проектування телекомунікаційних мереж та систем.

Мета зазначених освітніх програм – підготовка фахівців з найбільш затребуваних в даних час технологій в галузі телекомунікації, радіотехніки та робототехнічних систем.

 

Професійні перспективи:

 • проектування та експлуатація сучасних робототехнічних та радіотехнічних систем;
 • розробка цифрових систем зв’язку, пакетних методів передачі даних, інтегрування методів мультиплексування і комутацій;
 • проектування та експлуатація систем GPS, супутникового зв’язку, радіолокації та радіонавігації;
 • діагностика протоколів та інтерфейсів телекомунікаційних мереж та систем;
 • використання сучасного програмного забезпечення для проектування та управління системами та мережами зв’язку та телебачення.

 Практична професійна діяльність
діяльність у сфері телекомунікацій та радіотехніки:

 • проектування та експлуатація сучасних робототехнічних та радіотехнічних систем;
 • налагодження, ремонт, обслуговування та програмування сучасної електронної апаратури, проектування та експлуатація систем GPS;
 • викладання та науково-дослідна діяльність;
 • організація та керування проектною діяльністю;
 • експлуатація телекомунікаційних мереж та мережевого обладнання;
 • розробка цифрових систем зв’язку, пакетних методів передачі даних, інтегрування методів мультиплексування і комутацій;
 • розробка та налагодження робототехнічних систем;
 • контроль та діагностика мережевих протоколів та інтерфейсів;
 • проектування та експлуатація засобів та споруд кабельного, супутникового, мобільного, оптичного зв’язку в підрозділах Укртелекому, Інтернет провайдерів, Міноборони, банківській системі та в інших установах державної і приватної власності.

 

Основні напрями наукових досліджень:

Основним науковим напрямом кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем Черкаського державного технологічного університету є розробка теорії нелінійних методів обробки негаусових сигналів на основі застосування стохастичних поліномів, який започатковано професором Ю.П. Кунченко.

Розвинені на кафедрі наукові напрями є принципово новими не тільки в колишньому Радянському Союзі, але і в світі. Вони ґрунтуються на моментно-кумулянтном описі негаусових випадкових величин і процесів і охоплюють широкий спектр наступних статистичних завдань і проблем, які успішно розв’язуються:

 • Розробка теорії і методів нелінійного оцінювання параметрів негаусових сигналів;
 • Розробка моментних критеріїв якості перевірки статистичних гіпотез, теорії і методів виявлення сигналів на фоні негаусових завад;
 • Розробка теорії і методів розпізнавання і класифікації сигналів;
 • Розробка теорії і методів нелінійної фільтрація негаусових сигналів;
 • Комп’ютерне імітаційне моделювання досліджуваних випадкових процесів.

Сферою застосування результатів досліджень є не тільки класична радіотехніка, радіолокація, але і інші галузі науки і техніки, де застосовується статистична обробка даних різноманітної фізичної природи: системи спостереження, діагностики, моніторингу, контролю, управління, розвиток яких характеризується підвищеними вимогами до якості обробки інформації, зростанням рівня складності і розширенням функціональних можливостей. Проблеми, які виникають при вдосконаленні систем цього класу, пов’язані не тільки з технологічним оновленням, але й значною мірою зі створенням досконалих методів обробки сигналів, що являють собою випадкові процеси.