науковий керівник: д.т.н., професор Палагін В.В.,

 Перший рік  навчання.

Запланована дата захисту: червень 2024

 

Тема: Моделі та методи статистичного опрацювання результатів випробовувань апаратури

mogilei_cut

Науковий керівник: к.т.н., доцент Гончаров А.В.

Запланована дата захисту: червень 2022

e-mail: [email protected]

 

Тема: Моделі та методи реалізації багатокритеріальних задач визначення оптимального плану транспортних перевезень

 

Анотація: робота присвячена дослідженню моделей багатокритеріальних мультимодальних транспортних задач та методів їх реалізації, а також проблематиці впровадження результатів такого дослідження на основі бізнес-моделей ряду українських та зарубіжних компаній.

 

Ключові слова: мультимодальні перевезення, транспортна задача, багатокритеріальна оптимізація, бізнес-модель, методи оптимізації.

Ступінь виконання роботи: 65%.

 

Наукові публікації:

 1. Заболотній С.В., Могілей С.О. Оптимізація методу побудови опорних планів мультимодальної транспортної задачі // Технологічний аудит та резерви виробництва. № 1-2. 2019. С. 15-20 (стаття у фаховому виданні)
 2. Гончаров А.В., Могілей С.О. Реалізація мультимодальних транспортних задач в різних програмних середовищах // Вісник ЧДТУ. №3/2020. С. 67-74 (стаття у фаховому виданні)
 3. Заболотній С.В., Могілей С.О. Методологія реалізації мультимодальних транспортних задач // Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці : Зб. тез доп. учасників шостої наукової конференції, 30 жовтня 2018 р. Харків, 2018. С. 67 (тези)
 4. Заболотній С.В., Могілей С.О. Особливості побудови опорних планів мультимодальної транспортної задачі з обмеженнями за вантажопідйомністю // Теорія прийняття рішень : Зб. тез доп. учасників 9 Міжнародної школи-семінару, 15-20 квітня 2019 р. Ужгород, 2019. С. 83 – 85 (тези)
 5. Заболотній С.В., Могілей С.О. Особливості моделювання двокритеріальної транспортної задачі для залізничних вантажних перевезень // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: тези доп. учасн. 32 Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2019 р. Харків : УкрДУЗТ, 2019. С. 25-26 (тези)
 6. Заболотній С.В., Могілей С.О. Методи визначення параметрів цільової функції ризику мультимодальних транспортних перевезень // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. учасн. 5 Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 травня 2020 р. Черкаси: ЧДТУ, 2020. С. 114-115 (тези)
 7. Заболотній С.В., Могілей С.О. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИМ ТРАНСПОРТНИМ ХАБОМ В МІСТІ ЧЕРКАСАХ // Project, Program, Portfolio Management: тези доп. учасн. 5 Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 груд. 2020 р. Одеса: ОНПУ, 2020. С. 44-47 (тези)
foto tkachenko

Науковий керівникГончаров А.В.

запланована дата захистуберезень 2022

email: tkachenko.ck@gmail.com

Тема наукового дослідження: “Поліноміальне оцінювання параметрів регресії із використанням моделей негаусових помилок на основі статистик вищих порядків ”

Анотація: Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню важливого науково-прикладного питання покращення поліноміального оцінювання параметрів регресії із використанням моделей негаусових помилок на основі статистик вищих порядків. Регресійний аналіз є одним із найвідоміших і найпоширеніших статистичних методів побудови математичних моделей об’єктів або явищ по експериментальним даним. На сьогодні його застосовують для вирішення практичних задач економіки і фінансів, медицині і біології, технічних і соціо-гуманітарних сферах. Основною  перевагою методу максимізації поліному (методу Кунченка) є те, що він забезпечує отримання субефективних, адаптивних і компромісних з точки зору практичної реалізації рішень для реальних умов коли розподіл статистичних даних відрізняється від ідеалізованої гаусової моделі.

Наукові публікації:

 1. Polynomial estimation of linear regression parameters for the model of asymmetric errors based on the moment & cumulant description S.Zabolotnii, Z.L. Warsza, O.Tkachenko Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer International Publishing, 2018 (Scopus) 
 2. Zabolotnii S.W., Warsza Z.L., Tkachenko O. (2020) Estimation of Linear Regression Parameters of Symmetric Non-Gaussian Errors by Polynomial Maximization Method. In: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (eds) Automation 2019. AUTOMATION 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 920. Springer, Cham (Scopus)
 3. Заболотній С. В. Поліноміальні адаптивні процедури регресійного аналізу із використанням моделей негаусових помилок на основі статистик вищих порядків/ С.В.Заболотній, О.М.Ткаченко // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) – 2017» (ComInt – 2017): Київ, 16-18 травня 2017 р. – К: КНУ ім.Т.Шевченка, – 2017. С. 113-114 
 4. Заболотній С. В. Застосування методу максимізації поліному для оцінювання параметрів однофакторної лінійної регресії при негаусовому розподілі помилок / С.В.Заболотній, Ткаченко О.М. // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції “Обробка сигналів і негаусівських процесів – 2017” (ОСНП-2017): Черкаси, 24-26 травня 2017 р. – Черкаси: ЧДТУ, – 2017. С. 74-76. 
 5. Заболотній С.В. Аналіз ефективності поліноміальних оцінок параметрів лінійної регресії при симетричному розподілі негаусових помилок / С.В Заболотній, М.П. Рудь , О.М. Ткаченко // Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання, 14 – 16 листопада 2017: Тези доповідей 8-ма міжнародна н/т конф. – Івано-Франківськ, 2017. – С.130-131 
 6. Заболотній С.В. Особливості поліноміального оцінювання параметрів регресії при негаусовому симетричному розподілі помилок / С.В Заболотній, М.П. Рудь , О.М. Ткаченко // Автоматика та комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті, 16 – 17 листопада 2017: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Кропивницький, 2017. – С.177-179 
 7. Заболотній С.В., Рудь М.П., Ткаченко О.М. Застосування методу максимізації поліному для оцінювання параметрів нелінійних регресійних моделей // Праці VII Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів», присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка: Тези доповідей. [Електронний ресурс]. – Черкаси: ЧДТУ, 2019, С. 76-79

Дослідження виконано в рамках держбюджетної НДР «Розробка технології та пристроїв адитивного

виробництва індивідуальних хірургічних імплантатів та протезів з біосумісних полімерних матеріалів» (№ держ. реєстрації 0117U000937)

Application of the Polynomial Maximization Method for Estimation Parameters of Polynomial Regression with Non-Gaussian Residuals

Zabolotnii S.W., Warsza Z.L., Tkachenko O.M. 

25th Conference on Automation – Innovations and Future Perspectives, AUTOMATION 2021 (Scopus)

Foto_DVedernikov 2

науковий керівник: д.т.н., професор Палагін В.В.

 

Захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки 22 грудня 2020 р.

Тема наукового дослідження: «Математичні моделі, методи та засоби оцінювання параметра постійного сигналу на фоні негаусових корельованих завад»

 

Анотація:      У дисертаційній роботі розглянута і вирішена науково-технічна задача використання і розвитку методів математичного та комп’ютерного моделювання процесів оцінювання параметра постійного сигналу при адитивній взаємодії з корельованими негаусовими завадами різних типів і видів на основі розробки моментно-кумулянтних моделей досліджуваних процесів і поліноміальних методів оцінювання при застосуванні модифікованого методу максимізації полінома (методу Кунченко), що дозволило підвищити точність процесів оцінювання в системах прийому і обробки даних при врахуванні параметрів і характеристик негаусових процесів та створити алгоритмічні основи і комп’ютерні засоби їх реалізації.

Ключові слова: негаусові корельовані завади, одномоментні та багатомоментні кумулянтні функції, стохастичні поліноми, оцінювання параметрів

Основні наукові праці:

 1. Палагін В. В. Статистичне оцінювання параметрів негаусових корельованих випадкових процесів : [монографія] / В. В. Палагін, О. В. Івченко, Д. А. Вєдєрніков ; Черкаський державний технологічний університет, 2018. – 199 с.
 2. В.В. Палагин. Полиномиальные методы оценивания параметров сигнала на фоне негауссовских коррелированных помех/ в.в. палагин, А.в. Ивченко, Е.а. палагина, д.а. ведерников. // Информатика и математические методы в моделировании. Том. 9 (2019), № 4. – С.266 – 279.
 3. в.в. палагин. Нелинейные методы оценивания параметров сигнала на фоне асимметрично-эксцессных негауссовских коррелированных помех / в.в. палагин, д.а. ведерников. // Вісник ЧДТУ, 2020, №2. – С.77-86.
 4. Вєдєрніков Д.А. Статистичне оцінювання параметрів сигналів на фоні негаусових корельованих завад адаптованим методом максимізації поліному / Вєдєрніков Д.А.  // Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Сучасні інформаційні технології – 2020» «Modern Information Technology – 2020» (14-15 травня 2020 р., м.Одеса), Одеський національний політехнічний університет, Інститут комп’ютерних систем, 2020. – С.95.
 5. Палагін В.В. Знаходження оцінок параметра постійного сигналу на фоні негаусових корельованих завад / Палагін В.В., Івченко О.В., Вєдєрніков Д.А. // Праці VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвяченої пам’яті  професора Ю.П.Кунченка: Тези доповідей. – Черкаси: ЧДТУ, 2019. – С.103-106.
 6. Вєдєрніков Д.А. Оцінювання параметра постійного сигналу на фоні корельованих негаусових завад методом максимізації поліному / Вєдєрніков Д.А. // 22-й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь у ххі столітті», 2018. – С.44-45.
 7. V.Palahin. Computer Modeling of Noise Signals Proccesing System in non-Gaussian Noise / V.Palahin, J.Juhár, O. Zorin, D.Viediernikov, E. Palahina // IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2018), April 24-26, 2018, pp.658-662. (Scopus)
Фото Гаген

Науковий керівник: д.т.н., професор Палагін Володимир Васильович

Email: [email protected]

Тема наукового дослідження: «Моделі та методи створення інформаційної системи підвищення якості надання медичних послуг»

запланована дата захисту: червень 2022

Анотація: Дисертаційне дослідження присвячене підвищення якості надання медичних послуг шляхом  використання інформаційних технологій, розробки відповідних моделей та методів реалізації додаткових можливостей для системи цифрових медичних записів, а саме: адаптивність та багатомовність, інтеграція медичних інформаційних систем, мультистандартність.

Ключові слова: МІС, інформаційна система, медичні записи, цифрові медичні записи

Ступінь виконання роботи: 60%

Наукові праці:

 1. Гаген В.А., Палагіна О.А., Палагін В.В., Івченко О.В. Застосування бази стандартів для розробки систем цифрових медичних записів. Вісник ЧДТУ 2020; 0 (1): 34-42; DOI: 10.24025/2306-4412.1.2020.193433
 2. Палагін В.В., Гаген В.А., Палагіна О.А. Моделі та методи створення інфомаційної системи підвищення якості надання медичних послуг. Праці VІI Міжнародної науково-практичної конференції “Обробка сигналів і негаусівських процесів”. С. 52-54.
 3. Гаген В.А. Стандарти для систем цифрових медичних записів. Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці». С. 129-131.
 

Євтушенко Ігор Олександрович

Науковий керівник: д.т.н., професор Палагін В.В.

запланована дата захисту: червень 2023

e-mail: [email protected]

 

Тема наукового дослідження: «Моделі та методи підвищення відмовостійкості у віртуалізованих телекомунікаційних мережах»

 

Анотація: Дисертаційна робота присвячена питанню відмовостійкості у телекомунікаційних мережах, які застосовують технологію віртуалізації мережевих функцій, а також розробка методів та засобів забезпечення відмовостійкості телекомунікаційних сервісів, що вдосконалить мережу від перевантаження мережі у пікові моменти її роботи.

 

Ключові слова: віртуалізація, відмовостійкість, моделювання, мережева функція.

Ступінь виконання роботи: 30%

 

Наукові праці:

 1. В. В. Палагін, А. М. Чорній, О. В. Івченко, І. О. Євтушенко «Моделювання та аналіз роботи внутрішньої телефонної мережі на базі IP-станції з використанням протоколу SIP», Вісн. Черкас. держ. технол. ун-ту. 4, 56-62 (2019). DOI: 10.24025/2306-4412.4.2019.181351 (фахове видання)