Перелік дисциплін по кафедрі РТРС

освітній рівень «бакалавр»

 

Вступ до фаху

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка», історією розвитку радіотехніки, основами радіотехнічних понять і термінів, початковими знаннями в галузі.

 

Основи електроніки

Мета дисципліни – формування у студентів ґрунтовних знань з фізичного принципу дії, будови та практичного використання електронних приладів та пристроїв.

 

Ймовірнісні процеси та математична статистика в системах зв’язку

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні основних понять і законів теорії ймовірностей, у оволодінні ймовірнісними методами математичної статистики і практичному їх застосуванню при побудові сучасних систем зв’язку.

 

Основи теорії кіл

Мета дисципліни – ознайомлення  майбутніх фахівців з основами теорії електричних кіл і методами аналізу лінійних кіл з постійними параметрами в усталених та перехідних режимах при розробці радіоелектронної апаратури, орієнтованої на вирішення інженерних задач в галузі телекомунікації та радіотехніки.

 

Метрологія та вимірювання

Мета дисципліни – формування у студентів ґрунтовних знань про принципи теоретичних, технічних i організаційних заходів забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, правильності застосування вимірювальних засобів при виробництві та експлуатації електронних пристроїв різного призначення.

 

Аналогова схемотехніка

Мета дисципліни – ознайомлення з схемотехнікою побудови аналогових пристроїв, в тому числі з можливістю їх реалізації за інтегральною технологією, та методами їх аналізу.

 

Системи комутації та розподілу інформації

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з принципами побудови і функціонування класичних (аналогових) і цифрових комутаційних систем, систем управління та сигналізації, створення на їх основі автоматичних телефонних станцій, телекомунікаційних мереж

 

Сигнали та процеси в радіотехніці

Мета дисципліни – вивчення фізичних явищ та процесів, що відбуваються у радіотехнічних пристроях та системах, вивчення особливостей предметної області електричних сигналів, що застосовуються в радіотехніці, вивчення структури обробки сигналів в галузі телекомунікації та радіотехніки.

 

Технічна електродинаміка

Мета дисципліни полягає в опануванні студентами основних понять і законів електродинаміки, а також в оволодінні методами розрахунку електромагнітних полів в системах передачі і прийому сигналів в галузі електрозв’язку.

 

Електроживлення систем зв’язку

Мета дисципліни – отримання студентами основних знань по теорії і практиці застосування систем електроживлення в радіоелектронних пристроях і придбання необхідних навичок і умінь по проектуванню і експлуатації технічних блоків радіоелектронних пристроїв що використовуються для перетворення електричної енергії.

 

Теорія електрозв’язку

Мета дисципліни полягає в опануванні студентами основних понять про лінії передачі, види сигналів електрозв’язку, способи передавання сигналів з мінімальними втратами, способи ефективного використання ліній та каналів електрозв’язку.

 

Комп’ютерне проектування РЕА

Мета дисципліни – опанування сучасними методами моделювання та програмними засобами комп’ютерного проектування; освоєння сучасних методів та прикладних програмних пакетів, призначених для проведення автоматизованого проектування радіоелектронних засобів.

 

Антенно-фідерні пристрої

Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами основних теоретичних понять, розрахункових методів та принципів конструювання сучасних антенно-фідерних пристроїв на основі застосування обчислювальної техніки та спеціалізованих САПР.

 

Цифрова схемотехніка

Мета дисципліни –  Формування знань у студентів основ теорії та принципів побудови цифрових схем різного призначення, набуття практичних навичок з проектування схемних рішень для вирішення завдань оптимізації технічних об‘єктів систем телекомунікацій та радіотехніки.

 

Телебачення та телевізійні системи

Мета дисципліни – забезпечити отримання студентами знань про фізичні основи телебачення, основні принципи перетворення світлового зображення в електричний сигнал, характеристики сигналу зображення, якість відтворюваного зображення, передачі та прийому сигналів і їх оброки в телевізійній апаратурі, загальну характеристику телевізійних систем, структуру головних ланок телевізійних приймачів, принципи роботи систем розгортки зображення, систем синхронізації та декодування сигналів.

 

Телекомунікаційні та інформаційні мережі

Метою викладання дисципліни  є підготовка студентів в опануванні основ телекомунікаційних мереж: класифікації та архітектури сучасних мереж, протоколів передачі даних, мереж Internet, принципів побудови віртуальних приватних мереж та безпровідних

 

Генерування та формування сигналів

Метою викладання дисципліни є знайомство з принципами побудови радіопередавальних пристроїв, основними розрахунками і методами проектування, структурами і пристроями головних ланок радіопередавальних систем. Дана дисципліна є однією з базових і знання, які отримані при вивченні даного курсу, дозволять студентам добре орієнтуватися в функціонуванні багатьох радіотехнічних систем.

 

Мікропроцесорна техніка

Мета дисципліни – формування знань щодо принципів побудови засобів обчислювальної техніки та мікропроцесорних систем, створення і налагодження програмного забезпечення до них, умінь аналізу, розробки та експлуатації радіотехнічних систем.

 

Теорія інформації та кодування

Мета викладання дисципліни полягає в тому, щоб на базі отриманих у попередніх та суміжних курсах знань і вмінь, озброїти майбутнього спеціаліста основними поняттями теорії інформації та кодування, сучасними способами побудови систем оптимальної обробки інформації, можливостями зробити оцінку ефективності вибраних технічних рішень при побудові сучасних інформаційних радіосистем

 

Цифрове оброблення сигналів

Мета дисципліни – опанування теоретичних основ цифрового оброблення сигналів: методів їх представлення та базових функціональних перетворень, методів синтезу цифрових фільтрів, побудови та реалізації ефективних алгоритмів цифрового опрацювання сигналів, що застосовуються в сучасних радіотехнічних та  робототехнічних  системах.

 

Телекомунікаційні системи передачі

Мета дисципліни – підготовити студентів для виробничої, організаційної, керуючої, проектної та дослідницької діяльності в галузі розробки та експлуатації каналів та систем передачі багатоканального зв’язку

 

Приймання та оброблення сигналів

Метою викладання дисципліни є знайомство з фізичними основами та принципами прийому радіосигналів, методами обробки та основами завадостійкого прийому сигналів, структурними схемами та основними функціями вузлів приймача, адаптивними методами обробка сигналів різних видів модуляції.

 

Інструментальні засоби комп’ютерного моделювання

Мета дисципліни – вивчення студентами сучасних методів комп’ютерного моделювання та опанування ними апаратно-програмних засобів для комп’ютерного моделювання

 

Комп’ютерні мережі

Мета  дисципліни – ознайомлює студентів з побудовою та функціонуванням локальних і глобальних комп’ютерних мереж на основі новітніх технологій передачі даних. Набуті знання і навички під час вивчення дисципліни дозволять планувати, створювати, надбудовувати й підтримувати роботу комп’ютерних мереж

 

Теорія оптичного зв’язку

Мета  дисципліни – засвоєння студентами особливостей будови оптичних ліній і принципів побудови волоконно-оптичної техніки зв’язку, принципів створення каналів передачі даних різноманітного призначення в вказаних лініях зв’язку

 

Системи мобільного зв’язку

формування у слухачів теоретичних, конструкторських і експлуатаційних навиків і знань, необхідних для подальшої їх участі в проектуванні, виробництві і експлуатації систем мобільного радіозв’язку. Набуті знання і навички під час вивчення дисципліни дозволять планувати, створювати, надбудовувати й підтримувати роботу систем наземного радіозв’язку

 

Поширення радіохвиль та робота радіоліній

Ознайомлення студентів з особливостями поширення радіохвиль  різних діапазонів частот на природніх трасах і методами розрахунку радіоліній різних призначень.

 

Статистична обробка сигналів

Мета дисципліни – ознайомлення з методами опису випадкових величин та сигналів, аналізом сигналів на  виходах  типових радіотехнічних пристроїв та систем, перетвореннями випадкових сигналів в  лінійних  та нелінійних  системах,  описом імпульсних випадкових процесів та їх проходження  через  типові ланки радіотехнічних пристроїв тощо.

 

Проектування цифрових роботизованих систем на ПЛІС

Метою викладання дисципліни  є формування знань та вмінь у студентів у галузі розробки та програмування вбудованих систем, основних апаратних та програмних компонентів для створення вбудованих систем та їх функціонального призначення, принципів організації вбудованих систем, основних протоколів взаємодії між компонентами вбудованих систем, особливостей організації процесу їх розробки в якості інженера вбудованих систем.

 

Теорія автоматичного керування

Мета дисципліни – Ознайомлення з принципами побудови та методами аналізу і синтезу автоматичних систем, що використовуються в різноманітних радіотехнічних і телекомунікаційних системах та пристроях, з основами теорії та практики керування в системах радіоавтоматики.

 

Захист інформації в телекомунікаційних системах

Метою дисципліни є опанування теоретичних основ захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого доступу або інших негативних впливах, цифрового оброблення сигналів з метою збільшення іх захищеності: методів криптографічного захисту, ефективних алгоритмів цифрового опрацювання сигналів, що застосовуються в сучасних телекомунікаційних системах

 

Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку

засвоєння принципів побудови ліній зв’язку з різноманітним за своєю фізичною природою середовищем переносу енергії, а саме:

-провідні напрямні системи (кабельні і повітряні лінії зв’язку);

-оптоволоконні напрямні системи.

Принципи створення каналів передачі даних різноманітного призначення в вказаних напрямних системах.

 

Цифрове телебачення

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з сучасними системами цифрового ефірного, кабельного і супутникового телебачення та принципами їх побудови, вивчення методів і характеристик цифрового кодування телевізійних сигналів, основних стандартів цифрового телебачення та особливостей їх впровадження.

 

Електронні та квантові прилади НВЧ

Мета дисципліни – вивчення принципів дії, конструкції і характеристик електронних приладів НВЧ та квантових приладів, набуття навиків їх вибору для конкретних областей застосування, ознайомлення з основами теорії та розрахунку параметрів і характеристик, перспективами розвитку електронних і квантових приладів НВЧ і світлового діапазону довжини хвиль.

 

Інтернет речей

Мета дисципліни – формування знань щодо принципів побудови IoT систем та засобів мікропроцесорної техніки, створення і налагодження програмного забезпечення до них, умінь аналізу, розробки та експлуатації «розумних» систем

 

 

 

 

Перелік дисциплін по кафедрі РТРС

освітній рівень «магістр»

 

Пристрої мікрохвильового та оптичного діапазонів

Метою дисципліни “Пристрої мікрохвильового та оптичного діапазонів” є засвоєння студентами основних теоретичних понять, розрахункових методів та принципів конструювання сучасних пристроїв мікрохвильового та оптичного діапазонів на основі застосування обчислювальної техніки та спеціалізованих САПР.

 

Основи теорії нелінійної статистичної радіотехніки

Мета дисципліни – освоїти новий науковий напрямок в математичній статистиці та навчити студентів розробці нових алгоритмів оцінювання; перевірки статистичних гіпотез та застосуванню розроблених алгоритмів для синтезу конкретних пристроїв знаходження оцінок параметрів сигналів.

 

Методи цифрового оброблення інформації

Мета дисципліни – це навчання майбутніх магістрів проектуванню та комп’ютерному моделювання різноманітних блоків радіотехнічних систем з використанням методів та алгоритмів цифрової обробки сигналів, а також особливостям розв’язання завдань конструювання радіоапаратури, що базується на сучасних мікропроцесорних обчислювальних пристроях

 

Інтегральна цифрова система зв’язку

Метою викладання дисципліни є – розгляд методів побудови систем передачі первинних мереж, що дозволяють підвищити ефективність використання мультиплетних систем, шляхом спільного використання ефективних методів стиску сигналів і пакетних методів асинхронної передачі. Використання даних методів дозволяє побудувати ефективно функціонуючу цифрову мережу зв’язку, у якій інтегровані – елементна база, технології комутації і мультиплексування, доступ до телекомунікаційних ресурсів сигналів різноманітних служб.

 

Системи доступу

Метою викладання дисципліни є отримання студентами основних знань по теорії і практиці застосування систем доступу (СД) і придбання необхідних навичок і умінь по налаштуванню, експлуатації та обслуговування систем доступу до телекомунікаційних мереж.

 

Радіорелейні та тропосферні системи передачі

Мета дисципліни – отримання  студентами   основних  знань  по  теорії  і  практиці  застосування  систем  радіопередачі і  набуття  необхідних  навичок  і  умінь  по  проектуванню  і  експлуатації  технічних  засобів  радіорелейних  і  тропосферних  систем передачі.

 

Теорія нелінійної статистичної радіотехніки

Метою викладання дисципліни є знайомство з оригінальним матеріалом наукової школи кафедри, який поєднує в собі процедури статистичного аналізу та синтезу алгоритмів обробки випадкових процесів, засвоєння нового наукового напрямку в математичній статистиці. Студенти познайомляться з принципами побудови нових моментних критеріїв якості перевірки статистичних гіпотез для побудови поліноміальних алгоритмів виявлення сигналів при впливі негаусових завад.

 

Математичне моделювання технічних систем

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з теоретичними основами математичного моделювання, особливостями моделювання технічних систем, апаратом математичного моделювання, сучасним програмним забезпеченням моделювання технічних систем

 

Супутникові інформаційні системи

Метою дисципліни є знайомство студентів з принципами побудови сучасних інформаційних систем зв’язку на основі використання супутникових технологій, формування теоретичних та практичних знань та навичок, які необхідні для їх участі у проектуванні, виробництві та експлуатації різноманітних сучасних систем і мереж зв’язку.

 

Основи управління та оптимізації

Мета викладання дисципліни полягає у підготовці студентів в опануванні основ математичного програмування, орієнтованих на оптимізацію розв’язання інженерних та економічних задач в галузі знань «Електроніка та телекомунікації».

 

Технології створення аудіо та відео контенту

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з фізичними та технічними принципами роботи систем запису, обробки та відтворення інформації аудіо та відео контенту, отримання практичних навичок роботи з програмними засобами запису та обробки інформації.

 

Мікропроцесорні системи керування “Розумний будинок”

Метою дисципліни є   формування знань та вмінь у  студентів для успішного їх використання у майбутній практично-науковій фаховій діяльності. Набуті знання і навички під час вивчення дисципліни дозволять ефективно використовувати різні мікроконтролерні платформи для створення інтелектуальних систем

 

Цифрові вбудовані робототехнічні системи

Мета дисципліни – формування знань та вмінь у студентів у галузі розробки та програмування вбудованих систем, основних апаратних та програмних компонентів для створення вбудованих систем та їх функціонального призначення, принципів організації вбудованих систем, основних протоколів взаємодії між компонентами вбудованих систем, особливостей організації процесу їх розробки в якості інженера вбудованих систем.

 

Адаптивна обробка сигналів

Мета дисципліни – опанування студентами теоретичних основ адаптивної обробки різноманітних сигналів в радіотехнічних та телекомунікаційних системах, принципів побудови вузлів для адаптивної обробки сигналів сучасними розробками в галузі цифрової обробки сигналів.

 

Метрологічне забезпечення наукових досліджень

Мета дисципліни – вивчення основних понять стосовно метрологічного забезпечення наукових досліджень та опрацювання результатів вимірювання при проведенні наукових досліджень

 

Інформаційна безпека в телекомунікаціях

Метою дисципліни є  опанування теоретичних основ захисту телекомунікаційних систем від несанкціонованого доступу або інших негативних впливах, методів криптографічного захисту, ефективних алгоритмів цифрового опрацювання сигналів.