Освітні рівні:

  • Кваліфікація: доктор філософії зі спеціальності 122 – комп’ютерні науки , галузь знань – 12 Інформаційні технології
  • Термін навчання – 4 роки
  • Форма навчання: денна

Основні напрями наукових досліджень:

Основним науковим напрямом кафедри радіотехніки, телекомунікаційних та робототехнічних ситем Черкаського державного технологічного університету є розробка теорії нелінійних методів обробки негаусових сигналів на основі застосування стохастичних поліномів, який започатковано професором Ю.П. Кунченко.

Розвинені на кафедрі наукові напрями є принципово новими не тільки в колишньому Радянському Союзі, але і в світі. Вони ґрунтуються на моментно-кумулянтном описі негаусових випадкових величин і процесів і охоплюють широкий спектр наступних статистичних завдань і проблем, які успішно розв’язуються:

  • Розробка теорії і методів нелінійного оцінювання параметрів негаусових сигналів;
  • Розробка моментних критеріїв якості перевірки статистичних гіпотез, теорії і методів виявлення сигналів на фоні негаусових завад;
  • Розробка теорії і методів розпізнавання і класифікації сигналів;
  • Розробка теорії і методів нелінійної фільтрація негаусових сигналів;
  • Комп’ютерне імітаційне моделювання досліджуваних випадкових процесів.

Сферою застосування результатів досліджень є не тільки класична радіотехніка, радіолокація, але і інші галузі науки і техніки, де застосовується статистична обробка даних різноманітної фізичної природи: системи спостереження, діагностики, моніторингу, контролю, управління, розвиток яких характеризується підвищеними вимогами до якості обробки інформації, зростанням рівня складності і розширенням функціональних можливостей. Проблеми, які виникають при вдосконаленні систем цього класу, пов’язані не тільки з технологічним оновленням, але й значною мірою зі створенням досконалих методів обробки сигналів, що являють собою випадкові процеси.