Панаско Олена Миколаївна


Кандидат технічних наук, доцент
Доцент кафедри РТСК

Декан ФЕТР

e-mail:    [email protected]
корпоративний e-mail:  [email protected]

Рік народження – 1975.


Науково-педагогічна біографія

У 1997 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю “Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі”, здобула кваліфікацію спеціаліста «Інженер-системотехнік».
Приймала безпосередню участь у виконанні науково-дослідної теми “Вдосконалення цифрових блоків шляхом застосування альтернативних форм представлення логічних функцій” (державний номер реєстрації 0109U001880, 2009-2011 роки).
У 2012 році захистила кандидатську дисертацію з технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – «Комп’ютерні системи та компоненти» на тему «Вдосконалення технічних компонентів комп’ютерних систем на основі альтернативних форм представлення логічних функцій» під науковим керівництвом доктора технічних наук, професора Кочкарьова Юрія Олександровича. У 2014 році присвоєне вчене звання доцента кафедри інформатики та інформаційної безпеки. Панаско О.М. має 43 навчально-методичні та наукові публікації, у тому числі, 1 навчальний посібник з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», 34 наукові праці, з яких 17 наукових праць – у фахових виданнях України, 3 деклараційні патенти на корисну модель та 9 праць навчально-методичного характеру.


Основні дисципліни, що викладаються

Інформаційні технології, Системи банківської безпеки, Обчислювальна техніка та програмування, Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови, Інформаційна безпека в Internet, Управління інформаційною безпекою, Інформаційні системи та технології


Сфера наукових інтересів

Наукові дослідження здійснюються в рамках напряму, який започатковано професором Ю.О. Кочкарьовим, що базується на застосуванні альтернативних форм представлення логічних функцій в дискретних пристроях. Сфера наукових інтересів окреслюється такими питаннями, як пошук нових конкурентоспроможних форм представлення логічних функцій та розробка методів мінімізації для нових форм представлення логічних функцій.

Інші види діяльності

Виконую обов’язки відповідальної за наукову роботу кафедри РТСК
 

Основні навчально-методичні праці

1. Олійник Г.Т., Трегубенко І.Б. Сучасні технології програмування в мережах. Посібник для студентів напряму «Інформаційна безпека» (перше видання) М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – 131 с.
2. Олійник Г.Т., Трегубенко І.Б. Сучасні технології програмування в мережах. Посібник для студентів напряму «Інформаційна безпека» (друге видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». Лист від 17/08/10 №1/11-7929) М-во освіти і науки України, Черкаси, 2010. – 175 с.
3. Коваль О.В. Обчислювальна техніка та програмуван-ня. Методичні матеріали до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки «Радіотехніка», «Приладобудування», «Електротехніка та електротехнології М-во освіти і науки України, Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 52 с.
4. Інформатика та програмування: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика та програмування» для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» денної форми навчання Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2013. – 63 с.
5. Інформатика: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика» для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації» денної форми навчання Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2013. – 57 с.
6. Лабораторний практикум з дисципліни «Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» денної форми навчання Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2013. – 79 с.
7. Коваль О.В. ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ: методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технології програмування» для студентів напряму підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» всіх форм навчання. Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2014. – 54 с.
8. Кунченко-Харченко В.І., Панаско О.М. Методичні вказівки до виконання практичних та контрольних робіт з дисципліни «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань: 1701 – Інформаційна безпека, напряму підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»


Основні наукові праці

1. Kochkarev Y.A. Ortogonal forms of presentation of boolean functions in device blocks / Y.A. Kochkarev, I.I. Osipenkova, E.N. Panasko // Датчики, приборы и системы ДПС – 2009: материалы международной научно-технической конференции . – Ялта. – 2009. – С.39-42.
2. Кочкарев Ю.А., Панаско Е.Н. Оценка эффективности применения поразрядного инвертирования входных переменных при оптимизации структуры цифровых блоков // Прикладная радиоэлектроника. – Харьков: ХНУРЭ, 2010. – Том 9. № 2 – С. 295 – 297.
3. Кочкарьов Ю.О., Кущ С.О., Панаско О.М. Ефективна схемотехніка цифрових вузлів елемента додавання кон’юнкції // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – Херсон: ХНТУ, 2010. – №1(25). – С.132 – 136.
4. Кочкарев Ю.А., Панаско Е.Н., Синько И.В. Возможности реализации логических функций в ортогональной форме представления // Вісник Черкаського державного технологіч-ного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – № 1. – С.45 – 49.
5. Панаско О.М. Поєднання класики та альтернатив при ортогональній реалізації логічних функцій // Вісник Черкаського державного технологічного університету. –Черкаси: ЧДТУ, 2012. – № 3. – С. 31 – 36.
6. Кочкарев Ю.А., Панаско Е.Н., Гресько С.А., Бурмистров С.В. Реализация логических функций в ортогональной форме – перспективное обобщение булевой алгебры // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2012.– № 4. – С. 25 – 28.
7. Кочкарев Ю.А., Бурмистров С.В., Панаско Е.Н. Метод реализации булевых функций с помощью ортогональных подинтервалов // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – № 2. – С. 33 – 39.
8. Панаско О.М. Дослідження ефективності ортогональної форми представлення логічних функцій // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – Вип. 4. –Серія «Комп’ютерні мережі і компоненти, приладобудування». – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – № 4. – С. 7 − 13.
9. Панаско О.М. Визначення оптимального розподілу змінних в ортогональній формі представлення логічних функцій // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: НАУ «ХАІ», 2013. − № 4. − С.103 – 108.
10. Панаско О.М. Пошук однакових фрагментів при мінімізації логічних функцій в ортогональній реалізації // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: НАУ «ХАІ», 2014. − № 1. – С. 105 –111.
11. Пат. 10201 Україна, МПК G06F7 / 544. Програмована логічна матриця / Ю.О. Кочкарьов, О.М. Панаско, С.О. Шакун. – № u200502059; заявл. 05.03.05; опубл. 15.11.05. Бюл. №11.
12. Пат. 42063 Україна, МПК G06F 7/48. Нейрочип / Ю.О. Кочкарьов, Н.С. Кучерова, О.М. Панаско. – № u200814795; заявл. 22.12.08; опубл. 25.06.09. Бюл. №12.
13. Пат. України №60635, МПК G06F 7/544. Універсальний логічний елемент / Кочкарьов Ю.О., Кущ С.О., Панаско О.М. – № u201014214; заявл. 29.11.2010, опубл. 25.06.2011, Бюл. №12.
14. Олійник Г.Т., Трегубенко І.Б., Панаско О.М. Сучасні технології програмування в мережах. Посібник для студентів напряму «Інформаційна безпека» (друге видання з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем». – М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 175 с.


Основні наукові досягнення та здобутки

Науково-технічні досягнення Панаско О.М. викладені у довіднику «Учені Черкаського державного технологічного університету»/ Під ред. М.І.Бушина, Черкаси, 2012.
Здобутки:
1) запропоновано модель нової альтернативної – ортогональної форми представлення логічних функцій із застосуванням спеціальних ортогональних базисних функцій, що зменшує значення показників структурної складності мікросхем порівняно з класичною формою представлення;
2) розроблені алгоритми реалізації методів мінімізації в існуючій алгебраїчній та новій ортогональній формах представлення логічних функцій, що розширюють арсенал проектувальників дискретних пристроїв;
3) вперше запропоновано математичну модель кількісної оцінки втрат від неоптимальності форм представлення логічних функцій на основі інтегральних показників структурної складності реалізації повних множин логічних функцій, що полегшує застосування альтернативних форм представлення в широкій інженерній практиці проектування дискретних пристроїв. При цьому досліджено вплив порозрядного інвертування аргументів логічних функцій в алгебраїчній та Ріда-Мюллерівській формах на зазначений обсяг втрат;
4) вдосконалено методи синтезу технічних компонентів комп’ютерних систем шляхом введення альтернативних форм представлення логічних функцій та використання запропонованих для них методів мінімізації в блоках дискретних пристроїв, що дозволило створити базу типових схемотехнічних рішень, які забезпечують розширення функціональних можливостей мікросхем при зменшенні площі, на якій реалізуються логічні функції;
5) дістав подальшого розвитку метод дослідження структур повних множин логічних функцій великих розмірностей ( ) обсягом шляхом визначення параметрів окремих елементів представницьких виборок, що забезпечує можливість дослідження та використання логічних функцій великої розмірності.
 

Участь у конференціях

Основні наукові результати доповідались на міжнародних, всеукраїнських науково-технічних та науково-практичних конференціях та форумах:
на шістнадцятій науковій секції осередку наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах (м.Черкаси, 2005 р.); IX міжнародній науково-практичній конференції «Системи та засоби передачі і обробки інформації» СЗПОІ-2005 (м.Черкаси, 2005 р.); II міжнародній науково-технічній конференції «Датчики, приборы и системы ДПС – 2006» (м.Ялта, 2006); II міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні та моделюючі технології «ІМТ-2009» (м.Черкаси, 2009 р.); міжнародній науково-технічній конференції «Датчики, приборы и системы ДПС – 2009» (м.Ялта, 2009); VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці «ІТОНТ-2010» (м.Черкаси, 2010 р.); міжнародній конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту ISDCMI’2010» (м.Євпаторія, 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології в освіті, науці й техніці (ІТОНТ-2012)» (м. Черкаси, 2012 р.); VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій» (м.Запоріжжя, 2012 р.); II-а Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки» (м.Чернівці, 2012 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» (м.Черкаси: ЧНУ, 2013 р.); 17-й Международном молодежном форуме «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке» (2013 г.); І международной научно-технической конференции «Проблемы информатизации» ( 19-20 декабря. – Черкассы – Киев – Тольятти – Полтава, 2013); X Международной научно-практической конференции «Современные научные достижения – 2014», (м.Прага, 2014 г.); другій Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції ІНФОРМАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА (INFECO-2015) (м. Харків, 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика», (м.Маріуполь, 20-24 квітня 2015 р.).
 

Перелік нагород та заохочень

За сумлінну працю та виховання у студентів творчого відношення до навчання, підтримку обдарованих студентів та сприяння їхнім творчим здібностям, видатні досягнення у науково-педагогічній діяльності Панаско О.М. була нагороджена почесними грамотами Черкаського державного технологічного університету.