Івченко Олександр Віталійович


Кандидат технічних наук, доцент
Доцент кафедри РТСК

e-mail:    [email protected]
корпоративний e-mail:   [email protected]

Рік народження – 1984.


Науково-педагогічна біографія

У 2006 р. закінчив Черкаський державний технологічний університет, отримав кваліфікацію “радіоінженер”.

2007-2010 рр. Аспірант кафедри радіотехніки ЧДТУ.

2010-2015 рр. Асистент кафедри радіотехніки ЧДТУ.

З 2015 р. старший викладач кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем.

У 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи”

З 2017 р. переведений на посаду доцента кафедри радіотехніки.

У 2020 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри радіотехніки.


Основні дисципліни, що викладаються

Системи мобільного зв’язку

Радіорелейні та тропосферні системи передачі

Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку

Теорія оптичного зв’язку


Сфера наукових інтересів

Cтатистичне опрацювання корельованих негаусових процесів із застосуванням стохастичних поліномів.


Основні наукові досягнення та здобутки

16 березня 2016 року захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.02 “Математичне моделювання та обчислювальні методи”. Тема дисертаційного дослідження: “Математичні моделі, методи та засоби оцінювання параметрів негаусових корельованих випадкових процесів”. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Палагін Володимир Васильович. Наукова школа: Професора Кунченка Юрія Петровича (м.Черкаси, ЧДТУ)

Основні наукові праці

 1. Полиномиальные методы оценивания параметров сигнала на фоне негауссовских коррелированных помех  / В.В. Палагин, А.В. Ивченко, Е.А. Палагина, Д.А. Ведерников. // Информатика и математические методы в моделировании. Том. 9 (2019), № 4, с. 266 – 279.

 2. Parameters Estimation of Correlated non-Gaussian processes by the Method of Polynomial Maximization / L.Vokorokos, S.Marchevský, A.Ivchenko, E.Palahina, V.Palahin // Submitted to IET Signal Processing, Volume 11, Issue 3, May 2017, p. 313 – 319. DOI:  10.1049/iet-spr.2016.0142 , Print ISSN 1751-9675, Online ISSN 1751-968

 3. Анализ полиномиальных методов оценивания параметров коррелированных негуассовских случайных величин / В.В. Палагін, О.В. Івченко // Східно-Європейський журнал передових технологій»: Математика і кібернетика – прикладні аспекти, Вип ¼ (67), 2014. – C. 29-33. (Наукометричне видання).

 4. Імітаційне моделювання оцінювання параметра асиметрії асиметрично-ексцесних корельованих випадкових процесів / Ю.Г. Лега, В.В. Палагін, О.В. Івченко // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук. праць. Фізика. Електроніка.- Т. 2, Вип 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – C. 48-51.

 5. Оцінювання параметрів негаусівських корельованих випадкових процесів / В.В. Палагін, О.В. Івченко // Математичне та комп’ютерне моделюваня. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка; [редкол. Ю.Г. Кривонос (відп.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2012. ― Вип.7. – С.172–176.

 6. Оцінювання дисперсії корельованої ексцесної завади методом максимізації полінома/ О.В. Івченко // Научно-технический журнал «Электроника и связь» – Київ. – 2010. – №6(59) часть 1. – C. 27–31.

 7. Особливості оцінювання параметрів статистично залежних випадкових величин / В.В. Палагін, О.В. Івченко // Вісник ЧДТУ. ― 2009. ― №1. ― С.73–78.

 8. Оцінка параметра асиметрії корельованої негауссівської завади методом максимізації полінома / В.В. Палагін, О.В. Івченко // Вісник ЧДТУ.― 2009. ― №2. ― С. 67–72.

 9. Адаптація методу максимізації полінома для оцінки параметрів випадкових величин за статистично залежною вибіркою / В.В. Палагін, О.В. Івченко // Системи обробки інформації. Харківський університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба, 2009. ― Вип. 2(76). ― С. 118–123.

 10. Оцінка скалярного параметра корельованої ексцесної випадкової величини 1-го типу 1-го виду методом максимізації полінома / В.В. Палагін, О.В. Івченко // Вісник Інженерної Академії України. ― 2009. ― №2. – С. 268–274.

 11. Генерування реалізації стаціонарних стохастичних процесів з кореляцією вхідних даних при моделюванні / В.В. Палагін, О.В. Івченко, В.В. Філіпов // Вісник ЧДТУ. ― 2009. ― №4. ― С. 49–53.

 12. Оцінка скалярного параметра корельованої асиметричної випадкової величини першого типу першого виду методом максимізації полінома / В.В. Палагін, О.В. Івченко // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – Вінниця. ― 2009. ― №3. ― С. 64–72.

 13. Алгоритми опрацювання сигналів при рознесеному прийомі / В.В. Палагін, О.В. Івченко // Вісник ЧДТУ. ― 2008. ― №3. С.9–13.


Участь у конференціях

 1. With proceedings of the international scientific and practical conference «Specialized and multidisciplinary scientific researches»december 11, 2020, Amsterdam

 2. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негаусівських процесів», присвяченої пам’яті професора Кунченка Ю.П., м.Черкаси, 2019 р.

 3. I Международная научно-практическая конференция «Информационно-коммуникационные технологии: достижения, проблемы, инновации» (ИКТ-2018)

 4. VI міжнародна науково-практична конференція (I Міжнародний симпозіум) Практичне застосування нелінійних динамічних систем в інфокомунікаціях (2017 р., Чернівці)

 5. Міжнародна науково-практична конференція “Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах” (Чернівці, 2016 р.).

 6. Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технологій та комп’ютерна інженерія” (Івано-Франківськ, Вінниця, 2015.).

 7. Міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвячена пам’яті професора Ю.П. Кунченка (Черкаси: ЧДТУ, 2015.).

 8. Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки” ( Чернівці, 2014.).

 9. Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» ( Київ: КПІ, 2014.).

 10. Міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп’ютерної інженерії” (Львів, 2014.).

 11. Міжнародна наукова конференції “Статистичні методи обробки сигналів і даних” (Київ: НАУ, 2013. ).

 12. Міжнародна науково-практична конференція “Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2010)” (Київ: НАУ, 2010.).

 13. Mezinarodni vedecko – prakticka conference “Moderni vymozenosti vedy – 2010” (Praha, 2010.).

 14. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій” (Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.).


Перелік нагород та заохочень

За багаторічну науково-педагогічну роботу, високий професіоналізм та видатні досягнення у науково-дослідній роботі Івченко О.В. був нагороджений почесними грамотами Черкаського державного технологічного університету.