Палагін Володимир Васильович


Доктор технічних наук, професор
Завідувач кафедри  робототехнічних і телекомунікаційних систем та кібербезпеки

e-mail:    [email protected]

Рік народження – 1969.

 

 


Науково-педагогічна біографія

У 1992 році закінчив Київський політехнічний інститут (КПІ) за спеціальністю “Електронні прилади та пристрої” з присвоєнням кваліфікації інженера електронної техніки. По закінченню КПІ був запрошений на НВО «Ротор» (м. Черкаси) на посаду інженера у відділ «Селто-лазер» для розробки та впровадження нової продукції підприємства.
У вересні 1992 року професором Ю.П. Кунченком, завідувачем кафедри радіотехніки Черкаського інженерно-технологічного інституту, Палагіна В.В. запрошено на посаду асистента кафедри.
1993-1996 рр. – навчання в аспірантурі, по закінченню якої продовжив викладацьку діяльність на кафедрі радіотехніки.
Упродовж 1998-2001 рр. виконував обов’язки заступника декана з навчальної роботи факультету електронних технологій, в 1999-2011 рр. заступника завідувача кафедри радіотехніки.
У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Алгоритми виявлення сигналів на тлі негаусівських завад за критерієм асимптотичної нормальності” в Одеському національному політехнічному університеті за спеціальністю 05.12.01 – теоретична радіотехніка (науковий керівник – професор Ю.П.Кунченко). У 2001 році отримав вчене звання доцента кафедри радіотехніки.
Секретар спеціалізованої вченої ради ЧДТУ по захистам дисертаційних робіт з 2002р. по 2014р.
2011-2014 рр. – декан факультету електронних технологій ЧДТУ.
У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Математичні моделі, методи та засоби виявлення і розрізнення сигналів на фоні негаусових завад» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
У 2015 р. отримав вчене звання професора кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем.
З 2015р. – голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій.
Брав участь в міжнародних проектах, в тому числі у 2015 р. в Європейському проекті ТЕМПУС в рамках програми Brunel Netceng Summer School Training. У 2015 р. отримав грант на закордонне стажування до університету Словаччини (2015-2016 рр.)


Основні дисципліни, що викладаються

Генерування та формування сигналів, Приймання та оброблення сигналів, Супутникові системи звязку, Теорія нелінійної статистичної радіотехніки, Методи моделювання систем і складних обєктів.


Основні навчально-методичні праці

 1. Приймання та оброблення сигналів: практикум для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050901 «Радіотехніка» усіх форм навчання [Текст] / Укл. : Ю.Г. Лега, В.В. Палагін, С.В. Салипа, В.Ф. Бондаренко; М-во освіти і науки, Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – 256 с. (З грифом МОНУ).
 2. Чисельний розрахунок надійних електричних кіл: навчальний посібник для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітнього ступеня магістр спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» та доктора філософії спеціальності 122 «Компютерні науки» усіх форм навчання. / Ситник О.О., Ключка К.М., Палагін В.В., Гавриш О.С., Семко І.Б. // Черкаси, ЧДТУ, 2019, 140с


Сфера наукових інтересів

Побудова сучасних радіотехнічних та телекомунікаційних систем, систем зв’язку, моделі та методи статистичної обробки сигналів та негаусових процесів.

Інші види діяльності

Голова спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Основні наукові досягнення та здобутки

The Integration of Signal Processing, Theoretical Statistics and Mathematics in Practice Applications. Signal Detection, Parameters Estimation, Signal Recognition in Non-Gaussian Noise. Applied Non-Linear Statistical Methods and Algorithms to Environment.

Основні наукові праці

 1. Палагін В.В., Чорній А.М., О.В.Івченко, Євтушенко І.О. Моделювання та аналіз роботи внутрішньої телефонної мережі на базі ip-станції з використанням протоколу sip. // Вісник ЧДТУ, 2020, №2, стор.29-37
 2. в.в.палагин, д.а. ведерников. Нелинейные методы оценивания параметров сигнала на фоне асимметрично-эксцессных негауссовских коррелированных помех // Вісник ЧДТУ, 2020, №2, стор.77-86
 3. А.Ф. Верлань, А.А. Дячук, В.В. Палагин. Методы математической редукции моделей динамических систем. – Киев: Наукова думка, 2019. – 311 с.
 4. Палагін В. В. Статистичне оцінювання параметрів негаусових корельованих випадкових процесів : [монографія] / В. В. Палагін, О. В. Івченко, Д. А. Вєдєрніков ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2018. – 199 с.
  E.Palahina, M.Gamcová , I.Gladisova, J.Gamec, V.Palahin. Signals Detection in Correlated non-Gaussian Noise Using Higher-Order Statistics. – Circuits, Systems, and Signal Processing, 2018, 37(4), 1704-1723. (Scopus)
 5. Ondrej KOVÁČ, Iveta GLADIŠOVÁ, Matej ŠUĽA, Volodymyr Palahin. COMPARISON COMPRESSION PROPERTIES DWT WITH FB 5/3 AND FB 9/7 // Acta Electrotechnica et Informatica, Vol. 18, No. 4, 2018, 52–57, DOI: 10.15546/aeei-2018-0033 http://www.aei.tuke.sk/papers/2018/4/2018-4.htm#KOV%C3%81%C4%8C
 6. V.Palahin, J.Juhár. Joint Signal parameters estimation in non-Gaussian noise by the method of polynomial maximization. – Journal of Electrical Engineering, Vol. 67 (2016), no.3, 217–221, 2016.
 7. V.V.Palahin. Features of the constant signal parameter estimation by the method of truncated polynomial maximization/ V.V.Palahin, А.V.Goncharov, V.V.Filipov. // Oxford Journal of Scientific Research, 2015, No.1. (9) (January-June). Volume IV. “Oxford University Press”, 2015., pp.170-177
 8. Palahin V., Palahinа О., Filipov V., Leleko S., Ivchenko A. Modeling of Joint Signal Detection and Parameter Estimation on Background of Non-Gaussian Noise // Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, 2015, issue 14 (3) , pp.87-94.
 9. Палагин В.В. Модели и методы обработки сигналов при взаимодействии с коррелированными негауссовскими помехами // «Электронное моделирование». – 2015. – Том 37, № 6 . – С.19-34.
 10. Палагин В.В. Программные средства компьютерного моделирования процессов обнаружения и различения сигналов на фоне негауссовских помех. / Палагин В.В. // Информатика и математические методы в моделировании. Том. 5 (2015), № 5, С.103-114.

Участь у конференціях

 1. Volodymyr Palahin, Jozef Juhár, Serhiy Leleko, Serhiy Polozhaenko, Elena Palahina. Computer Simulation of Signal Detection in non-gaussian Noise with the Neyman-Pearson Moment Quality Criterion. // 9th International IEEE Conference Dependable Systems, Services and Technologies DESSERT’2018 UKRAINE, KIEV, MAY 24-27, 2018, pp.639-644. (Scopus)
 2. V.Palahin, J.Juhár, O. Zorin, D.Viediernikov, E. Palahina. Computer Modeling of Noise Signals Proccesing System in non-Gaussian Noise // IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2018), April 24-26, 2018, pp.658-662. (Scopus)
 3. Палагін В.В., Зорін О.С. Моделювання систем Передачі даних шумовими негаусовими сигналами з ексцесною модуляцією // «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 18-20 квітня 2018 р, C. 28-29.
 4. Верлань А.А., Палагін В.В. Методы редукции математических моделей динамических систем // «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 18-20 квітня 2018 р, C. 18-19.
 5. В.В.Палагин, А.В. Ивченко, Д.А. Ведерников. Алгоритмы оценивания параметров постоянный сигналов на фоне аддитивных коррелированных негауссовых помех // I Международная научно-практическая конференция «Информационно-коммуникационные технологии: достижения, проблемы, инновации» (ИКТ-2018), 14-15 июня 2018, С. 62-64.
 6. Palahin V., Dykyi V., Hurkin O., Palahina E. Models and Methods of Signal Detection in Additive-Multiplicative non-Gaussian Noise // VІI Міжнародна науково-практична конференція “Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах», 8-10 листопада 2018 р.
 7. Elena Palahina, Volodymyr Palahin, “Signal Detection in Additive-Multiplicative non-Gaussian Noise Using Higher Order Statistics,” in Radioelectronika 2016, 26-th International Conference (19-20 April 2016, Kosice, Slovak Republic), 262-267pp., 2016.
 8. Ľudmila Maceková, Volodymyr Palahin, Jana Handriková, Stanislav Marchevský, “Applying of Video Technologies in Educational Process,” in Radioelectronika 2016, 26-th International Conference (19-20 April 2016, Kosice, Slovak Republic), 367-371pp., 2016.
 9. Alexander Ivchenko, Elena Palahina, Vitaliy Khimich, Volodymyr Palahin. “Parameters estimation of correlated non-gaussian processes using higher-order statistics”, V-а Міжнародна науково-практична конференція “Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах”, 3-5 листопада 2016 року, м. Чернівці.
 10. Палагін В.В., Івченко О.В. Оцінювання параметрів випадкових негаусових корельованих процесів методом максимізації полінома // “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”; матеріали статей п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 27 – 29 травня 2015 р. – Івано-Франківськ: 2015., с.193-195.
 11. Палагін В.В. Синтез алгоритмів розрізнення шумових сигналів при передачі даних на фоні негаусових завад / Палагін В.В., Зорін О.С. // Праці V Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвяченої пам’яті професора Ю.П.Кунченка: Тези доповідей. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – c.126-128.
 12. Volodymir Palahin. Estimation of parameters correlated random sequences by method of maximizing the polynomial / Volodymir Palahin, Alexander Ivchenko / // Proceedings of the International Conference TCSET’2014. Dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic National University. Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science. — 2014 — Lviv — p. 81-82.
 13. Палагин В.В., Палагина Е.А. Моделирование процессов обнаружения и различения сигналов на фоне негауссовых помех // Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», Київ, 10-16 березня 2014 р.: матеріали конференції – Київ, 2014. – С.18-20.
 14. Вєдєрніков Д.А., О.А.Палагіна, Палагін В.В., Математичне моделювання оцінювання параметрів сигналів на фоні негаусових корельованих завад // 9-та Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,  14-15 травня 2020 р. , C. 30-31.

Перелік нагород та заохочень

За багаторічну науково-педагогічну роботу та досягнення у науково-дослідній роботі В.В.Палагін був нагороджений почесними грамотами Черкаського державного технологічного університету, грамотою обласної державної адміністрації (2011), подякою міністерства освіти і науки України (2014).
(2015-2016) Special training is supported by National Scholarship Programme of the Slovak Republic, SAIA.
(2015) Certificate from Brunel NETCENG Summer School, Brunel University London, UK. Programme: Provision and Planning for a Typical Systems Modeling; Followed by Principles of Systems Engineering and Foundation in Systems Modeling of Discrete Systems; Discrete Event Simulation Using Arena Software Tool; High Frequency Power Electronics.
(2003) Certificate “Mathematical Modeling – MAPLE for ENGINEERS”. Special Training Course at Vienna University of Technology, Austria). Programme: Applying of New Methods and Tools for Modeling of Discrete Systems.