Філіпов Віталій Вікторович


Кандидат технічних наук,
доцент кафедри РТСК

e-mail:    [email protected]
корпоративний e-mail:  [email protected]

Рік народження – 1983.


Науково-педагогічна біографія

У 2006 році закінчив Черкаський державний технологічний університет, отримав кваліфікацію “радіоінженер”. 2007-2010 р.р. Аспірант кафедри радіотехніки ЧДТУ. 2010-2015 р.р. Асистент кафедри радіотехніки ЧДТУ. З 2012 року помічник декана факультету електронних технологій з виховної роботи. З 2015 року старший викладач кафедри радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем.


Основні дисципліни, що викладаються

Електроживлення радіоелектронної апаратури,
Хімія та електрорадіоматеріали,
Теорія масового обслуговування,
Обчислювальна техніка та МП,
Вимірювання в системах зв’язку,
Мікропроцесори в системах та пристроях,
Мікропроцесори в РЕЗ,
Основи Internet технологій,
Технічне обслуговування телекомунікаційних систем і мереж.

Сфера наукових інтересів

Cтатистичне опрацювання сигналів при негаусівських завадах із застосуванням усічених стохастичних поліномів.

Основні наукові досягнення та здобутки

16 березня 2016 року захист дисертації на здобуття наукового степеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.02 “Математичне моделюваання та обчислювальні методи”. Тема дисертаційного дослідження: “Методи спільного оцінювання параметрів постійного сигналу та негаусівських завад з використанням усічених стохастичних поліномів”. Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Гончаров Артем Володимирович. Наукова школа: Професора Кунченка Юрія Петровича (м.Черкаси, ЧДТУ)
 

Основні наукові праці

 1. Modeling of joint signal detection and parameter estimation on the background of non-Gaussian noise.  Palahin V., Filipov V., Leleko S., Ivchenko O., Palahina O. / Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. Poland, 2015, vol. 14, issue 3. – P. 87-94. – закордонне видання Web of science. 
 2. Features of the constant signal parameter estimation by the method of truncated polynomial maximization. Palahin V. V., Honcharov А. V., Filipov V.V. / Oxford Journal of Scientific Research, 2015, No. 1. (9) (January-June). Volume IV. “Oxford University Press”, 2015. – P. 171-179.  – закордонне видання.
 3. Оцінка параметра постійного сигналу при усіченому оцінюванні дисперсії ексцесної завади другого типу / Ю. Г. Лега, А. В. Гончаров, В. В. Філіпов // Вісник інженерної академії України, 2010. – № 1. – С. 81-86.
 4. Особливості розв’язання рівняння максимізації усіченого стохастичного полінома методом бісекцій. Філіпов В. В. // Праці V Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів», присвяченої пам’яті професора Кунченка Ю. П. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – С. 155-158.
  5. Особливості розрахунку коефіцієнтів рівняння максимізації усіченого полінома при оцінювання параметра постійного сигналу на тлі негаусівських завад. Гончаров А.В., Філіпов В.В., Безпалий М.О. // Вісник ЧДТУ, 2016. – № 4 .

Участь у конференціях

 1. Міжнародна науково-практична конференція “Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах” (Чернівці, 2016 р.).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвячена пам’яті професора Кунченка Ю. П. (Черкаси, ЧДТУ, 2015 р.).
 3. Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку» (Черкаси, ЧНУ, 2014 р.).
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвячена пам’яті професора Кунченка Ю. П. (Черкаси, ЧДТУ, 2013 р.).
 5. Міжнародна науково-технічна конференція«Методи і засоби кодування, захисту і стиснення інформації». (Вінниця, ВНТУ, 2013).
 6. Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси. ІІРТК – 2012. (Київ, НАУ, 2012 р.).
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Обробка сигналів і негауссівських процесів», присвячена пам’яті професора Кунченка Ю. П. (Черкаси, ЧДТУ, 2011 р.).
 8. Науково-технічна конференція інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки. (Львів, НУ”Львівська Політехніка”, 2010).
 9. Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології». (Донецьк, ДНТУ, 2009).
 10.  Международный радиоэлектронный Форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» (Харків, МРФ, 2008).

Перелік нагород та заохочень

За багаторічну науково-педагогічну роботу, високий професіоналізм та видатні досягнення у науково-дослідній роботі Філіпов В.В. був нагороджений почесними грамотами Черкаського державного технологічного університету та грамотою від департаменту освіти та науки Черкаської обласної адміністрації.